Név:
Cím:
E-mail:
Telefon:
Érkezés:
Távozás:
Felnőtt:
Gyermek:
Ellátás:
Fizetési mód:
Megjegyzés:

Adatkezelési tájékoztató

„Online Ügyintézés” felületen keresztül végzett adatkezeléshez
1. Adatkezelő megnevezése
Malomkő Kft         továbbiakban: Panzió)
Székhely: 8291 Nagyvázsony, Kinizsi út 47-49
Postacím: Nagyvázsony, Kinizsi út 47-49
E-mail: malomkopanzio@gmail.com
Telefon: +36 (30) 248-9687
Honlap: www.malomko.hu
2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
Az „Online Ügyintézés” felületén keresztül végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok
vonatkoznak:
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos
szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)
3. Foglaláshoz kapcsolódó adatkezelés
3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
személyes adat az adatkezelés célja
2
e-mail cím az e-mail cím a Panziónk és az Ön közötti kapcsolattartás
célját szolgálja, például erre továbbítjuk foglalás visszaigazolását

3.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
3.3. Az adatkezelés időtartama
Panziónk az Ön adatait a hozzájárulásának visszavonásáig max 365 napig kezeli. A
hozzájárulását az malomkopanzio@gmail.com e-mail címre küldött levelében bármikor
visszavonhatja.
4. Az Online beadvány benyújtásához kapcsolódó adatkezelés
4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
4.1.1. A Foglalással kapcsolatos adat kezelés:
az üggyel kapcsolatos adat az adatkezelés célja
4.1.2. Az alábbi adatok megadása az Ön szabad döntésén múlik:
személyes adat az adatkezelés célja
családi- és utónév
A foglalást az Ön neve nélkül rögzíteni nem tudjuk.
e-mail cím
Önnek szükséges megadnia az e-mail címét.
Amennyiben megadja az e-mail címét, akkor erre
továbbítjuk a foglalás visszaigazolását.
postai elérhetőség
Önnek nem szükséges megadnia a postai elérhetőségét.
Amennyiben a Visszaigazolást postai úton szeretné
megkapni, akkor kérjük, adja meg a postai elérhetőségét.
telefonszám
Önnek nem szükséges megadnia a telefonszámát.
Amennyiben megadja a telefonszámát, akkor Panziónk a
foglalás esetleges pontosítása érdekében telefonon
keresztül is fel tudja venni Önnel a kapcsolatot.
4
4.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
4.3. Az adatkezelés időtartama
Az Ön visszavonásáig max:365 nap
7. Az Belső adatvédelmi felelős elérhetősége
7.1. Holényi Tamás 8230 Balatonfüred, Óvoda út 18/a holenyi.tamas@drv.hu
7. malomkopanzio@gmail.com
Panziónk a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A
hozzájárulását az malomkopanzio@gmail.com e-mail címre küldött levelében bármikor
visszavonhatja.
8. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
8.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
Az Ön által megadott személyes adatokhoz csak a foglalással értékesítéssel foglalkozó személyzet férhet hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például a vendég érkezése esetén recepció.
Panziónk csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más állami szervek
számára. Így például, Rendőrségi megkeresés
8.2. Adatbiztonsági intézkedések
Panziónk az Ön által megadott személyes adatokat Panziónk székhelyén (8291
Nagyvázsony, Kinizsi út 47-49.) található recepción tárolja. A személyes adatai
tárolásához Panziónk más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.
Panziónk megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük
többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása
ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést a Panziónk
naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá.
9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai
9.1. A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a
Hatóságtól, hogy a Hatóság tájékoztassa:
- milyen személyes adatait,
- milyen jogalapon,
- milyen adatkezelési cél miatt,
- milyen forrásból,
- mennyi ideig kezeli,
8
- Panziónk kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
Panziónk az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre
küldött levélben teljesíti.
9.2. A helyesbítéshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Panziónk
módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét
vagy postai elérhetőségét). A Hatóság a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és
erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
9.3. A törléshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Panziónktól a
személyes adatainak a törlését.
9.4. A zároláshoz való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes
adatait a Panziónk zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok
szükségessé teszi az adatok tárolását.
Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a Foglalását
a Panziónk jogellenesen kezelte
9.5. A tiltakozáshoz való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés
ellen, ha Panziónk személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.
felhasználná.
10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége
Bírósági eljárás kezdeményezése
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet Panziónk ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön
választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek
felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek).

2021 nyarán várjuk újra kedves vendégeinket!
...tovább
Nyitás 2021
...tovább
2021 nyarán várjuk kedves vendégeinket!
...tovább
2021 nyarán várjuk kedves vendégeinket!
...tovább
Hírlevél feliratkozás
Malomkő Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Malomkő Kft.
8291 Nagyvázsony, Kinizsi út 47-49.
telefon: +36 20 4185-919
email: panzio@malomko.hu
égbejegyzés száma: Cg. 19-09-001027
cégbejegyzés kelte: 1990. 10. 25.
adószám: 10426175-2-19
bankszámlaszám: 11748069-25505928-00000000