Malomkő Panzió

Adatkezelési tájékoztató

„Online Ügyintézés” felületen keresztül végzett adatkezeléshez

1. Adatkezelő megnevezése
Malomkő Kft. továbbiakban: Panzió)
Székhely: 8291 Nagyvázsony, Kinizsi út 47-49
Postacím: Nagyvázsony, Kinizsi út 47-49
E-mail: panzio@malomko.hu
Telefon: +36 (30) 248-9687
Honlap: www.malomkopanzió.hu

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató a https://malomkopanzio.hu/ weboldal adatkezelését szabályozza. Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://malomkopanzio.hu/adatkezelesi-tajekoztatoo. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
Az „Online Ügyintézés” felületén keresztül végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos
szövege: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

3. Foglaláshoz kapcsolódó adatkezelés

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja személyes adat az adatkezelés célja
Szobafoglalással/ajánlatkéréssel kapcsolatos adatok (időpont, érkezés ideje, távozás ideje, felnőttek száma, gyermekek száma, gyermekek életkora) e-mail cím a Panziónk és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, például erre továbbítjuk foglalás visszaigazolását

3.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

3.3. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Felhasználó ajánlatkérésére történő válasz megadása után azonnal törlésre kerülnek az adatok (ebben az esetben már hírlevelet sem jogosult adatkezelő küldeni részére), amennyiben nem foglalt szobát. Amennyiben Felhasználó foglalt szobát Szolgáltató rendszerében, ezzel szerződés jött létre, így a személyes adatok törlésének határideje más a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Panziónk az Ön adatait a jogszabályok által előírtan kezeli. A hozzájárulását az malomkopanzio@gmail.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4. Az Online beadvány benyújtásához kapcsolódó adatkezelés

4.1.2. Az alábbi adatok megadása az Ön szabad döntésén múlik:
személyes adat az adatkezelés célja szálláshely foglalás vagy ajánlatkérés
Családi- és utónév és telefonszám
A foglalást az Ön neve nélkül rögzíteni nem tudjuk.
E-mail cím
Önnek szükséges megadnia az e-mail címét.
Amennyiben megadja az e-mail címét, akkor erre továbbítjuk a foglalás visszaigazolását.
Postai elérhetőség
Önnek nem szükséges megadnia a postai elérhetőségét. Amennyiben a Visszaigazolást postai úton szeretné megkapni, akkor kérjük, adja meg a postai elérhetőségét.
Telefonszám
Önnek nem szükséges megadnia a telefonszámát. Amennyiben megadja a telefonszámát, akkor Panziónk a foglalás esetleges pontosítása érdekében telefonon keresztül is fel tudja venni Önnel a kapcsolatot.

7. Az Belső adatvédelmi felelős elérhetősége

7.1. Holényi Tamás 8230 Balatonfüred, Óvoda út 18/a holenyi.tamas@gmail.hu

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

2. Az adatkezelés célja: az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályi előírásoknak való megfelelés.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti, továbbá a szerződés esetén határideje – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének megfelelően – az adott évet követő 7. év december 31-e.

4. A kezelt adatok köre: név, e-mail, lakcím, igazolvány szám, állampolgárság, születési idő, rendszám, egyéb személyes adatok.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

9. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • postai úton a 8291Nagyvázsony, Kinizsi u.47-49. címen,
  • e-mail útján a panzio@malomko.hu címen,
  • telefonon a +36 302489687. számon.

8. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

8.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
Az Ön által megadott személyes adatokhoz csak a foglalással értékesítéssel foglalkozó személyzet férhet hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például a vendég érkezése esetén recepció. Panziónk csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más állami szervek számára. Így például, Rendőrségi megkeresés 

8.2. Adatbiztonsági intézkedések
Panziónk az Ön által megadott személyes adatokat Panziónk székhelyén (8291 Nagyvázsony, Kinizsi út 47-49.) található recepción tárolja. A személyes adatai tárolásához Panziónk más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. Panziónk megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést a Panziónk naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá.

8.2. Adatbiztonsági intézkedések
Panziónk az Ön által megadott személyes adatokat Panziónk székhelyén (8291 Nagyvázsony, Kinizsi út 47-49.) található recepción tárolja. A személyes adatai tárolásához Panziónk más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. Panziónk  megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan  megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést a Panziónk naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá.

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

9.1. A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Hatóságtól, hogy a Hatóság tájékoztassa:
– milyen személyes adatait,
– milyen jogalapon,
– milyen adatkezelési cél miatt,
– milyen forrásból,
– mennyi ideig kezeli,
– Panziónk kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Panziónk az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

9.2. A helyesbítéshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Panziónk módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Hatóság a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

9.3. A törléshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Panziónktól a személyes adatainak a törlését.

9.4. A zároláshoz való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Panziónk zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a Foglalását a Panziónk jogellenesen kezelte

9.5. A tiltakozáshoz való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha Panziónk személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége
Bírósági eljárás kezdeményezése
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet Panziónk ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek).